Granty 2007

Zásady poskytování grantů hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2007

 

I.    OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.  O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky/tj.obce, města, statutární města, městské obvody a městské části/ a jimi zřízené příspěvkové organizace. Žádost o grant na tentýž obsahově shodný projekt nemůže být podána v rámci dalších oblastí grantového systému hl.m.Prahy na jiném odboru Magistrátu hl.m.Prahy.

2.   Grantová témata:

a)    Projekt a realizace na téma “Praha jinak, jiná Praha“.

b)    Projekt a realizace na téma „Oživení příjezdové turistiky do Prahy na období mimo hlavní sezónu /listopad- březen/“.

c)    Projekt a realizace, podporující aktivní rozptyl návštěvníků Prahy za hranice Pražské památkové rezervace.

d)    Projekt a realizace podporující poznávací příjezdovou turistiku českých dětí a mládeže do Prahy.

 

3.   Granty jsou určeny výhradně k tvorbě a realizaci projektů v oblasti cestovního ruchu na území hl.m.Prahy a nesmí sloužit k vytváření zisku.

4.   Granty hlavního města Prahy je možné krýt max. 70 % rozpočtových nákladů projektů.

5.     Podmínkou pro získání grantu je transparentní účetnictví a nákladová přiměřenost.

6.   Žadatel, kterému je grant poskytnut, je povinen poskytovat příslušným orgánům hl.m.Prahy informace o čerpání grantu a o všech skutečnostech s tím souvisejících, a to v rámci skutečnosti, že použití přiděleného grantu podléhá veřejnosprávní kontrole.

7.     Doporučení komise Rady hl.m.Prahy pro posouzení grantů  v oblasti cestovního ruchu jsou výchozími podklady pro další jednání a rozhodování  Rady hl.m.Prahy a Zastupitelstva hl.m.Prahy, kterým přísluší dle platných právních předpisů konečné rozhodnutí o udělení či neudělení grantu.

8.   V případě udělení grantu je s žadatelem uzavřena smlouva, v níž jsou stanoveny podmínky pro užití a čerpání grantu.

 

 

II.    PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1.  Žádost  o grant  musí  být  předložena v písemné podobě v pěti identických vyhotoveních  (1 originál + 4 kopie) a musí obsahovat vyplněný tiskopis žádosti, projekt, povinné přílohy k žádosti - doklad o právní subjektivitě žadatele, doklad o aktuálním bankovním spojení.

 

2.   V tiskopise musí být  vyplněny všechny rubriky, česky, strojopisem nebo hůlkovým písmem, v případě použití elektronické verze tiskopisu neměnit znění rubrik. Údaje lze rozvést v přílohách.

3.   Při představení projektu je nezbytné uvést jeho obsah, cíl a přínos.

4.   Povinné přílohy k žádosti.
Žadatelé o částku nad 500.000 Kč přiloží Výroční zprávu, jejíž součástí je roční účetní závěrka včetně příloh účetní závěrky podle příslušných právních předpisů. Subjekty, kterým tato povinnost nevyplývá přímo ze  zákona, předloží příslušné dokumenty a údaje, obsahující: položkový rozpočet nákladů a příjmů projektu, přehled činnosti žadatele v předchozích dvou letech od zahájení projektu, přehled finančního majetku získaného v příslušném kalendářním roce, (z dotací a grantů z veřejných finančních prostředků, z darů a jiných příspěvků), položkový přehled příjmů a výdajů v příslušném kalendářním roce.

5.  Doklad o právní subjektivitě žadatele.
Doklad o právní subjektivitě musí být k originálu žádosti přiložen v jednom originále ne starším 6 měsíců nebo jednom stejnopise  s ověřením jeho  pravosti ne starším 6 měsíců, v dalších čtyřech kopiích  žádostí pouze ve fotokopii:

a)    podnikatelské subjekty (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva, veřejné obchodní společnosti) předkládají: výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti, dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li  zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti

b)    obecně prospěšné společnosti předkládají výpis z  rejstříku obecně prospěšných   společností ne starší 6 měsíců, a to v originále  nebo fotokopii s ověřením její pravosti, dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců

c)    nadace a nadační fondy předkládají:výpis z rejstříku nadací ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii  s ověřením její pravosti, dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti

d)    občanská sdružení předkládají:potvrzení MV ČR o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti, registrované stanovy ve fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců (u občanských sdružení zaregistrovaných v době kratší než 6  měsíců před podáním žádosti postačí předložit pouze zaregistrované stanovy ve fotokopii s ověřením jejich pravosti), platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců). K žádosti se přikládá doklad o volbě příslušného statutárního zástupce, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců

e)    fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku předkládají: výpis ze  živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její platnosti

f)    fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku předkládají:výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti,dále příslušné oprávnění k podnikání,  je-li zvláštními předpisy stanoveno – výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti

g)    jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, musí předložit plnou moc, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců.

6.   Doklad o aktuálním bankovním spojení. 
Doložit buď fotokopii smlouvy žadatele o grant s bankovním ústavem a s aktuálním nezměněným číslem účtu, nebo potvrzení příslušného ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu, či fotokopii výpisu z účtu v části bez finančních údajů.

7.   Žádosti lze podat na k tomu, určených formulářích, které jsou k dispozici v  Informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na spisovně odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy, na internetových stránkách:

 

8.   Žádosti s veškerými požadovanými doklady a s označením GRANT CR OKP MHMP lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 10.11.2006 do 18.00 hod, a to:

  • na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP (dále jen OKP) na adrese: Odbor OKP MHMP, Praha 1, Jungmannova 29
  • nebo do hlavní podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1,

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka.

9.   Žádosti, které budou doručeny po 10.11.2006 nebudou posuzovány.

 

III.    SCHVALOVÁNÍ GRANTU

1.  Splnění podmínek žadatelem o grant kontroluje OKP MHMP. Nedodrží-li žadatel některou z uvedených podmínek, je jeho projekt OKP MHMP z dalšího posuzování vyřazen.

2.  Ze žádostí, splňujících všechny náležitosti OKP MHMP zpracuje jejich přehled a vypracuje své stanovisko zohledňující zadání a přínos grantu k rozvoji cestovního ruchu.

3.   Podkladový materiál předloží OKP MHMP komisi Rady hl.m.Prahy pro posouzení grantů v oblasti cestovního ruchu, (dále jen Komisi), složené ze členů Zastupitelstva hl. m. Prahy, z řad všeobecně uznávaných osobností v oblasti cestovního ruchu, z řad odborníků z navazujících oblastí (ekonomika, marketing, zahraniční vztahy) a zástupců odboru OKP MHMP a Výboru kultury, ochrany památek a cestovního ruchu Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále jen Výbor). Komise i Výbor doporučení OKP MHMP zhodnotí a zaujmou vlastní stanovisko.

4.   Stanovisko Komise resp. Výboru je předloženo RHMP  resp. ZHMP ke schválení. Rada hl. m. Prahy (RHMP) rozhoduje o poskytování grantů do 200.000 Kč, Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP) rozhoduje o schválení grantů nad 200.000 Kč. Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

5.   Proti rozhodnutí RHMP resp. ZHMP se nelze odvolat.

6.   Výsledky grantového řízení budou zveřejněny

-    na informační tabuli v přízemí budovy OKP MHMP, Praha 1, Jungmannova 29

-    na internetových  stránkách http://magistrat.praha-mesto.cz/  (ÚŘEDNÍ DESKA – Granty)

-    a http://magistrat.praha-mesto.cz/ (KULTURA – Granty)

 

IV.    POSKYTNUTÍ GRANTU

1.  Žadatelé, kterým je grant schválen, jsou do 30 kalendářních dnů od schválení grantů  písemně vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu, dle ust. § 51 obč. zákoníku, přičemž jeho přijetí se řídí platnými daňovými předpisy, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude mj. obsahovat podmínky pro užití a čerpání grantu.

2.  Poskytnutí schváleného grantu (tj. uzavření smlouvy a poukázání grantu) je vázáno na vypořádání pohledávek hl. m. Prahy vůči žadateli za předchozí  období ke dni podání žádosti o grant. Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoli finančních prostředků přidělených hl. m. Prahou.

3.  Uzavřená smlouva mezi poskytovatelem grantu a příjemcem grantu je následně opatřena doložkou dle ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

4.  Grant poukáže poskytovatel příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy do 30 dnů po opatření smlouvy doložkou.

 

V.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Poskytnutí grantu v běžném kalendářním roce, jakož i jeho případné nečerpání nebo nedočerpání v plné výši, nezakládá nárok příjemce grantu na poskytnutí grantu v následujících letech.

2.  Granty jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektů. Z grantů není možné hradit odpisy pořízení dlouhodobého hmotného majetku (pozemky, stavby, budovy, apod.) a jeho technické zhodnocení (tzv. stavební investice), pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s pořízením  zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje spojené s působením mimo území hl.m.Prahy /doprava, diety/. V případě, že příjemce je plátcem DPH není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním.

3.   Použití grantu hlavního města Prahy podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s poskytnutým grantem, tj. s veřejnými prostředky. Žadatel bude smlouvou zavázán, že vytvoří poskytovateli – hl. m. Praze podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytne k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to kdykoliv po dobu trvání projektu, na který je poskytnut grant a dále po dobu 5 let od konečné realizace celého projektu, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní doklady a záznamy.

4.   V případě, že projekt bude realizován dodavatelským způsobem bude příjemce grantu postupovat podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5.   Na poskytnutí grantu není právní nárok.

6.   Podané projekty včetně příloh OKP Magistrátu hl. m. Prahy nevrací.

 

Tyto zásady jsou vypracovány v souladu se Základní metodikou evidence grantů MHMP, schválenou Radou HMP usnesením č. 1870 ze dne 5.11.2002, kde je definováno, že granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty příslušné grantové oblasti, a jsou pro všechny žadatele závazné.

 

Print 5.10.2006 | Administrátor | Read: 54366 x